Skat, moms og andre afgifter

Vi dækker hele skatte- og afgiftsområdet
Vi yder advokatbistand inden for skatter og afgifter og varetager skattesager ved skatteankenævn, Lands-skatteretten og ved domstolene for såvel erhvervsklienter som privatpersoner.

Vi rådgiver erhvervsvirksomheder om selskabsskatte-mæssige forhold og bistår med at vurdere de skatte-retlige konsekvenser af påtænkte dispositioner for at finde den bedst mulige løsning på skatte- og afgifts-mæssige problemstillinger.

Virksomhedsoverdragelser og omstrukturering af selskaber
Et af vore skatteretsspecialer er bistand i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og omstrukturering af selskaber. Hvad enten det drejer sig om fusion, spalt-ning, aktieombytning og/eller tilførsel af aktiver, rådgiver vi – gerne i tæt samarbejde med vore klienters øvrige rådgivere.

Vi udarbejder ansøgninger til SKAT om skattefri omstrukturering eller anmodninger om bindende svar samt rådgivning om gennemførelse af omstruktureringer

 

med henblik på skattemæssig og økonomisk optimering.

Generationsskifte
Også ved generationsskifte er vi parat med rådgivning om de skattemæssige og økonomiske konsekvenser for alle involverede parter. Vort mål er altid at skræddersy en løsning, der er tilpasset den konkrete klient og den konkrete situation. Vor rådgivning dækker her områder som ejerdifferentiering ved aktieklasser og etablering af holdingselskaber samt reglerne om skattemæssig succession i forbindelse med overdragelser til nær familie eller medarbejdere i virksomheden.

Fast ejendom
Vor juridiske bistand på dette område knytter sig både til overdragelse af fast ejendom og de skattemæssige udfordringer, der kan være i den forbindelse. Og den dækker klagesager og genoptagelser vedrørende ejendomsvurderinger, ejendomsskat, dækningsafgifter, tinglysningsafgifter og ejendomsværdiskat.


Specialer og kompetencer

  • Selskabsskat
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Omstrukturering af virksomheder, herunder fusion, spaltning, aktieombytning og tilførsel af aktiver

Advokater og advokatfuldmægtige med denne kompetence


Nyttige links